Browse Items (1 total)

  • Tags: Wang Yi ཡི་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་འགག

VOTSUNTIB.mp3
བོད་དང་ཧཱི་མ་ལ་ཡའི་ལེ་ཚན། ལ་དྭགས་སུ་བོད་ནས་ཆས་པའི་ས་སྐྱ་བཀའ་རྙིང་གི་བསྟན་པ་དར་ཚུལ། ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi ཡི་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་འགག
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2