Browse Items (1 total)

  • Tags: Zoom ཐད་གཏོང་གླེང་སྟེགས་བཟོ་ལས་ཁང་།

VOTTHUTIB.mp3
ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་གྲོས་མོལ་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་བ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་ནས་མ་འོངས་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་གནས་བབ་གསལ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་གྲོལ་རྗེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་གྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ། Zoom…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2