Browse Items (1 total)

  • Tags: long beachབདེན་བཞིའི་ཆོས་འབྲེལ།

26th sept tib.mp3
སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ long beach དུ་མི་གྲངས་ཁྲི་འཚོ་འགལ་བར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང༌Australia…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2