༢༠༡༦།༠༡།༡༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༦།༠༡།༡༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • རྒྱ་གཞུང་གི་མདོ་སྨད་དགོན་པ་ནས་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སླར་ཡང་འཛིན་བཟུང་གནང་བ།
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
  • སུད་སི་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གི་ལྷ་སའི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་གང་མང་གུག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • ངའི་སྤྱི་འཐུས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ནང་མདོ་སྨད་འོས་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

Contributor

གྲྭ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལགས་,སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་,འབྲེལ་མཐུས་པ་གྲྭ་ཡེ་ཤེས་ལགས།,ལས་འགུལ་བ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་ལགས།,སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས།,

Date

13-01-16