༢༠༡༦།༠༢།༠༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༡༦།༠༢།༠༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལོ་གསར་འཚམས་འདྲི་བསྩལ་བ།
  • ངའི་སྤྱི་འཐུས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲེ་ལེ་ཤེ་ཡའི་འོས་མི་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་དང་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གཉིས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག་,འོས་མི་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་དང་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།,

Date

06-02-16