༢༠༢༢།༠༧།༡༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༢༢།༠༧།༡༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་དགོན་དང་ཟངས་དཀར་ཁུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་ཁག་ཅིག་སྩལ་རྒྱུ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ Droupadi Murmu མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།
  • ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ལྕམ་སྐུ་ Pelosi མཆོག་ད་ལྟའི་ཆར་ཐེ་ཝན་ལ་ཕེབས་ན་སྟབས་ལེགས་པོ་མེད་པ་གསུངས་པ།
  • པདྨ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག
  • ཡོ་རོབ་བོད་ཀྱི་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་ ༡༢ པ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག་,ལིང་ཤེད་དགོན་,ཟངས་དཀར་, Droupadi Murmu, Nancy Pelosi, ཐེ་ཝན་,པདྨ་འཕྲིན་ལས་,ཡོ་རོབ་བོད་ཀྱི་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་

Date

22-07-22