༢༠༢༢།༠༧།༢༣ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༢༢།༠༧།༢༣ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།
  • གསོན་གནས་རིག་གཞུང་ལས་འཆར་སྐོར་གླེང་བ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག་,ལ་དྭགས་,གསོན་གནས་, Tenzin Wangchuk, བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་