Browse Items (1 total)

  • Tags: བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་

tib_23_07_2022.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་གླེ་རུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཛད་པ། གསོན་གནས་རིག་གཞུང་ལས་འཆར་སྐོར་གླེང་བ།
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2