Browse Items (5 total)

  • Tags: བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།

VOTTHUTIB.mp3
རུ་སུའི་ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༠…

15thjune tib.mp3
བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༡༩ པ་སང་ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག ལྷ་སར་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་དང༌བླ་བྲང་ཁུལ་དུ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་wang…

8th april tib.mp3
བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༥པ་དེ་གནང་བཞིན་འདུག Paris ཁུལ་དུ་ཨོ་རྩལ་གྱི་དཔལ་འབར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བསད་དགོས་ཕེལ་འདུག San Francisco…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2